3rdDan syllabus

3rd Dan – Black belt

KIHON

Any 1st or 2nd Dan combination plus:

Kizame Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri, Uraken, Gyaku Tsuki step back Geidan Barrai, Gyaku Tsuki rear leg Mae Geri and step back Ushiro Geri, Uraken, Gyaku Tsuki

KATA

  1. Sochin, Unsu, Gankaku, Chinte or Goju Shiho Sho
  2. Bassai Sho, Kanku Sho, Ni Ju Shiho, Tekki Nidan or Jitte

KUMITE

Kaishi Ippon Kumite – pre-arranged attacks as for 1st Dan grading.