2nd Dan syllabus

2nd Dan – Black belt

KIHON

 1. Mae Geri, Oi Tsuki, Gyaku Tsuki
 2. Yoko Geri, Uraken, Gyaku Tsuki
 3. Mawashi Geri, Uraken, Gyaku Tsuki
 4. Ushiro Geri, Uraken, Gyaku Tsuki
 5. Mae Geri Chudan same leg Mawashi Geri Jodan, Uraken, Gyaku Tsuki
 6. Mawashi Geri Jodan same leg Yoko Geri Kekomi Chudan, Uraken, Gyaku Tsuki
 7. Mae Geri, Yoko Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri, Uraken, Gyaku Tsuki
 8. Mae Geri step forward, move front foot back, use rear leg Yoko Geri, Mawashi Geri, Ushiro Geri, Uraken, Gyaku Tsuki
 9. Same leg Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Mawashi Geri
 10. Mawashi Geri, Uraken, Gyaku Tsuki step back Nagashi Uke, Gyaku Tsuki, Ushiro Geri, Uraken, Oi Tsuki

KATA

 1. Bassai Sho, Kanku Sho, Ni Ju Shiho, Tekki Nidan or Jitte
 2. Bassai Dai, Kanku Dai, Empi, Jion or Hungetsu

KUMITE

Ju Ippon Kumite – any 5 attacks, not pre-arranged.

Ju Kumite