2kyu syllabus

belt-brown-white2nd KYU– Brown and white belt

 1. Chudan shuto uke – knife hand block
 2. Yoko geri keage – side snap kick
 3. Yoko geri Kekomi – side thrust kick
 4. Mae geri, oi tsuki, gyaku tsuki
 5. Yoko geri, uraken, gyaku tsuki
 6. Mawashi geri, uraken, gyaku tsuki
 7. Ushiro geri, uraken, gyaku tsuki
 8. Mae geri, yoko geri, mawashi geri, ushiro geri, uraken, gyaku tsuki
 9. Sanbon tsuki – triple punch
 10. kizame tsuki – Oi Tsuki – gyaku tsuki
 11. Age uke – gyaku tsuki – rising block – reverse punch
 12. Soto uke – gyaku tsuki – outside block – reverse punch
 13. Uchi uke – gyaku tsuki – inside block – reverse punch
 14. Age uke – gyaku tsuki – gedan barai
 15. Soto uke – empi uchi
 16. Shuto uke – nukite
 17. Ushiro geri
 18. Soto uke – empi uchi – uraken
 19. Uchi uke – kizame tsuki – gyaku tsuki – gedan barai
 20. Shuto uke – front leg mae geri – nukite
 21. Soto uke – empi uchi – uraken – gyaku tsuki – gedan barai

Ju ippon kumite

 1. Jodan attack from right side
 2. Jodan attack from left side
 3. Chudan attack from right side
 4. Chudan attack from left side
 5. Mae geri attack from the left side
 6. Mae geri attack from the right side
 7. Yoko geri kekomi attack from the left side
 8. Yoko geri kekomi attack from the right side
 9. Mawashi geri attack from the left side
 10. Mawashi geri attack from the right side
 11. Mawashi geri attack from the left side
 12. Mawashi geri attack from the right side
 13. Ushiro Geri attack from the left side
 14. Ishiro Geri attack from the right side

Kata

Student choice from Bassai Dai, Enpi, Jion, Hangetsu, kanku Dai